Dzień Otwarty

Zapisy na prezentacje OKE i warsztaty

 1. Poniższy formularz służy zarówno do zapisów indywidualnych, jak i grupowych. Nauczyciel może zapisać grupę. Pełnoletni uczeń może zapisać się także sam. Natomiast niepełnoletni uczeń musi zostać zapisany przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. W pierwszej kolejności prosimy o wypełnienie danych osoby zapisującej. Każdy może wybrać dowolną liczbę prezentacji.
 3. Grupy zorganizowane prosimy o zapisywanie poprzez podanie danych opiekuna oraz wskazanie przy konkretnej prezentacji liczby osób, która będzie w nim uczestniczyć.
 4. Maksymalna wartość w polu "liczba osób" wskazuje wolną liczbę miejsc na daną prezentację. W tym polu wybieramy liczbę osób, jaką chcemy zapisać na daną prezentację.
 5. Akceptacja wyboru następuje poprzez kliknięcie "Wyślij formularz" na dole strony.
 6. Liczba osób na wszystkie prezentacje jest ograniczona.
 7. Pole oznaczone gwiazdką* jest obowiązkowe do wypełnienia.
Należy wypełnić w przypadku zgłoszenia uczestnika indywidualnego – wypełnia rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego

9:00 - 9:55 Egzamin maturalny z matematyki - Prezentacja Eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

aula w Bibliotece, I piętro, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz

Liczba osób

9:00 - 9:45 Podstawy autoprezentacji na chwilę przed maturą ustną, dr inż. Katarzyna Miętkiewicz-Centała

Sala 1.45a (Parter w Bibliotece UKW, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz)0

Liczba osób
Brak wolnych miejsc

9:00 - 9:45 Sztuczna inteligencja w Twoim świecie - zasady zastosowania, dr Anita Kubanek

Sala 2.38 (I piętro w Bibliotece UKW, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz)

Liczba osób
Brak wolnych miejsc

10:00 - 10:15 Rekrutacja na UKW krok po kroku

aula w Bibliotece, I piętro, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz

Liczba osób

10:00 - 10:45 Podstawy autoprezentacji na chwilę przed maturą ustną, dr inż. Katarzyna Miętkiewicz-Centała

Sala 1.45a (Parter w Bibliotece UKW, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz)

Liczba osób
Brak wolnych miejsc

10:00 - 10:45 Tajniki bezpiecznego surfowania: jak legalnie działać i promować siebie w sieci? dr Anita Kubanek

Sala 2.38 (I piętro w Bibliotece UKW, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz)

Liczba osób
Brak wolnych miejsc

11:00 - 11:45 Egzamin maturalny z języka polskiego - Prezentacja Eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

aula w Bibliotece, I piętro, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz

Liczba osób

11:00-11:45 Sztuka wystąpień publicznych w pigułce, dr Alina Kaszkur

Sala 1.45a (Parter w Bibliotece UKW, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz)

Liczba osób
Brak wolnych miejsc

11:00 - 11:45 Sztuczna inteligencja w Twoim świecie - zasady zastosowania dr Anita Kubanek

Sala 2.38 (I piętro w Bibliotece UKW, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz)

Liczba osób
Brak wolnych miejsc

12:00 - 12:45 Egzamin maturalny z języka angielskiego - Prezentacja Eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

aula w Bibliotece, I piętro, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz

Liczba osób

12:00 – 12:45 – Sztuka wystąpień publicznych w pigułce, dr Alina Kaszkur

Sala 1.45a (Parter w Bibliotece UKW, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz)

Liczba osób
Brak wolnych miejsc

12:00 - 12:45 Tajniki bezpiecznego surfowania: jak legalnie działać i promować siebie w sieci? dr Anita Kubanek

Sala 2.38 (I piętro w Bibliotece UKW, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz)

Liczba osób

12:45 - 13:00 Rekrutacja na UKW krok po kroku

aula w Bibliotece, I piętro, ul. K. Szymanowskiego 3, Bydgoszcz

Liczba osób

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego Rozporządzeniem RODO), informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,
 • administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu Dzień Otwarty, komunikowania się z opiekunami w celu organizacji wydarzenia, udokumentowania przebiegu Dnia Otwartego, w celu promocji wydarzenia i jego misji, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wydarzeniach o profilu edukacyjnym, naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości,
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz realizowaną przez uczelnię na jej podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju naukowym, kulturalnym i społecznym; w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w przyszłości podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, czyli zgoda; mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
 • nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
 • nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE) lub organizacji międzynarodowych,
 • podane przez Państwa dane osobowe podane w związku z udziałem w Dniu Otwartym będą przetwarzane przez okres 1 miesięca po terminie tego wydarzenia, natomiast dane umożliwiające informowanie przez Uniwersytet w przyszłości o kolejnych wydarzeniach - do czasu odwołania wydanej ewentualnie zgody,
 • mają Państwo prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w wydarzeniu,
 • nie zamierzamy na podstawie Państwa danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania wydarzenia, w jego trakcie będą wykonywane fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy lub w mediach społecznościowych Uniwersytetu.

Wyrażam zgodę przekazywanie mi informacji o charakterze marketingowym i promocyjnym, w szczególności w zakresie organizowanych w przyszłości przez UKW wydarzeń na podany przeze mnie adres e-mail. Mam świadomość, że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne oraz że mogę odwołać zgodę w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z bazy UKW, nie będzie miało natomiast wpływu na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody.